Paano makasurvive sa Nuclear Explosion?

Sa kabila ng mga kaguluhan sa pagitan ng mga bansa, ang panganib ng nuclear war ay hindi na natin maiaalis sa panahong ito.

Narito ang ilang tips kung paano paghandaan ang isang nuclear explosion, at pataasin ang ating chances of survival.

1. Maghanda

Importante ang pagpaplano sapagkat patataasin nito ang ating chances of survival.

Humanap ng pinakang ligtas na lugar kung saan mo itatayo ang iyong shelter.

Pinaka mainam kung ito ay malapit sa iyong trabaho o negosyo, eskwelahan, ospital, at palengke.

Ayon sa mga experto, ang pinakang ligtas na pagtataguan sa oras ng nuclear explosion ay sa underground at sa gitna ng mga matataas na gusali.

Iwasan ang mga lugar na maaaring targetin ng nuclear bomb, katulad ng mga government offices, business district, paliparan (airport), daungan o major ports, mga planta ng tubig at kuryente, at mga military camps and installations.

Magkaroon ng evacuation plan upang alam ng bawat myembro ng pamilya, o kasama, kung saan ang ligtas na lugar upang mag tago.

Maghanda ng emergency kit na mayroong sapat na supply essential items para sa bawat kasama.

Narito ang mga must-haves items para sa iyong emergency kit.

  1. Ready-to-eat food o pagkaing madaling lutuin
  2. Malinis na tubig inumin
  3. Mga over-the-counter na gamot
  4. First-aid kit
  5. Flash light
  6. Multi use tool katulad ng swiss army knife
  7. Radyo at mga extra baterya nito

 

2. Magtago sa ligtas na lugar

Sa oras na mabalitaan o maramdaman mo ang pagsabog, agad na magtago sa ligtas na lugar.

This is the importance ng paghahanda ahead of time, dahil alam mo na agad kung saan ka pupunta.

Sa loob ng isang gusali, pinaka ligtas ang basement o pinakang gitna nito.

Lumayo sa mga outside walls, bintana, pintuan, at mga air ventelations.

Ang idea nito ay upang magkaroon ng shield o proteksyon ang ating katawan laban sa mapaminsalang shock wave at nakamamatay na init at radation.

Manatili sa loob ng shelter sa loob ng at least 48 hours, o higit pa.

Ito kasi ang pinakang mapanganib na period, dahil ang radioactive fallout ay nakamamatay.

Gamitin natin ang inihandang portable radio upang makinig ng balita at instruction mula sa gobyerno.

Pagkatapos ng malakas na pagsabog, sigurado kasi na magkakaroon ng malalang pagkasira ng linya ng tubig, kuryente at mga kumunikasyon.

Sa ganitong sitwasyon natin magagamit ang ating evacuation plan, dahil wala tayong paraan upang makapag communicate sa ating mga kapamilya at kaibigan.

Kung wala ka sa loob ng iyong tahanan, stick to the place where you are, na maaaring magbigay ng proteksyon, tulad ng malalaking istraktura o tunnels sa underground

 

Mga dapat gawin pagkatapos ng Nuclear Explosion

Pagkatapos ng pagsabog, umiwas sa mga lugar na maaaring mataas ang antas ng radiation.

Pakinggan ang mga balita o anunsiyo mula sa lokal na awtoridad.

Pag-iwas sa Fallout

Iwasan ang pagkakaradhuang fallout particles.

Gumamit ng protective clothing at panatilihin ang sarili sa loob ng mga matibay na istraktura.

Decontamination

Pagkatapos ng panganib, isagawa ang decontamination.

Alisin ang mga contaminated na kasuotan, hugasan ang iyong katawan, at iwasan ang paghawak sa anumang bagay na maaaring kontaminado.

Handa ka na ba?

Higit sa lahat, ito’y mahalaga na makinig sa mga opisyal na tagapamahala ng emergency at sumunod sa mga ipinatutupad na hakbang para sa kaligtasan ng lahat.

Ang pagsunod sa tamang proseso at paghahanda ay maaaring magtagumpay sa oras ng pangangailangan.

2 thoughts on “Paano makasurvive sa Nuclear Explosion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *